โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ร.ร.เดิม) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564  ให้รับนักเรียนจากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมให้เต็มแผนการเรียน  ซึ่งมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ จึงให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ตรวจสอบรายชื่อและรายงานตัว ในวันที่ 26 - 27 ม.ค. 2565  ณ ห้องบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเลยพิทยาคม  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -16.30 น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และให้มามอบตัว ในวันที่ 3 เมษายน 2565  (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)