Integrated integration 12562

โพสต์14 ส.ค. 2562 11:27โดยพิทยา พรหมปัญญา
ให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจ
การบูรณาการแบบครบวงจร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนเลยพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตาม link แยกเป็นระดับชั้นดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   คลิกตอบแบบสอบถามตาม link นี้  
https://forms.gle/xNuhzdwASiP2JSk36
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   คลิกตอบแบบสอบถามตาม link นี้  https://forms.gle/ERrsYwsDWTn3Qkuw6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   คลิกตอบแบบสอบถามตาม link นี้  https://forms.gle/c2HJCbUDLW5oj9vR6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   คลิกตอบแบบสอบถามตาม link นี้  https://forms.gle/PVUM2JmSocia6bey9
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   คลิกตอบแบบสอบถามตาม link นี้  https://forms.gle/Tfqju7Rk9vhYa2XWA
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   คลิกตอบแบบสอบถามตาม link นี้  https://forms.gle/3Gmerhb3FDaYKtsv6
Comments