การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ฐานการเรียนรู้ในโรงเรียนเลยพิทยาคม  จังหวัดเลย เริ่มจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่ระบบการบริหารจัดการในโรงเรียน โดยการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ และครู  นำความรู้มาบูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู้  นำสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกรายวิชา     โดยโรงเรียนมีนโยบายให้ครูผู้สอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียน บทเรียน และนักเรียนสามารถถอดบทเรียน และสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ ตลอดทั้งสามารถแนะนำให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลกับผู้เรียนอย่างยั่งยืน

ขั้นตอนการศึกษาฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “ตามรอยพ่อ”
  1. นักเรียนลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมประจำฐาน
  2. นักเรียนศึกษาเอกสาร ตำรา รูปภาพ และป้ายนิเทศเกี่ยวกับฐานการเรียนรู้โดยการสังเกต
    สอบถามและเรียนรู้ด้วยตนเอง
  3. นักเรียนรับแบบบันทึกผลการศึกษาฐานการเรียนรู้
  4. นักเรียนรับแบบประเมินผลการศึกษาฐานการเรียนรู้
  5. นักเรียนซักถามปัญหา วิพากษ์ และสรุปร่วมกันกับนักเรียนประจำฐานการเรียนรู้ 
    และครูประจำฐานการเรียนรู้
  6. สิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้
องค์ความรู้ในฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “ตามรอยพ่อ”